Privacybeleid

PRIVACYBELEID 

Van Eeuwijk Vastgoed, en alle aan haar gelieerde bedrijven voor wie zij als beheerder optreedt,  respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders. Als beheerder en verhuurder hebben we allerlei gegevens van huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. We gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering. Dit privacybeleid is ook van toepassing op kopers, leveranciers en overige relaties.  

 

Waarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig 

Als verhuurder hebben we persoonsgegevens van onze huurders nodig voor het verhuren, beheren en onderhouden van ons vastgoed. Hieronder vallen zaken als het afsluiten van huur(koop) overeenkomsten, het innen van huur en overige betalingen inclusief het uit handen geven van vorderingen aan incassobureau’s en deurwaarders, communicatie, klachtenafhandeling, nakoming wettelijke verplichtingen.

Met deze privacygevoelige informatie gaan wij zorgvuldig om.

Wij gebruiken niet meer gegevens dan nodig zijn en schermen deze af voor onbevoegden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens van huurders aan derden behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.


Welke persoonsgegevens verzamelen we

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum 
 • Betalingsgegevens en rekeningnummer
 • Werkgeversinformatie o.a. inkomen
 • Gezinssamenstelling
 • Toegangscontrolesysteem verkeersbewegingen parkeerterreinen indien aanwezig
 • Beelden beveiligingscamera’s indien aanwezig

De beelden en/of toegangsregistratie worden uitsluitend bekeken door de beheerder of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie. De bewaartermijn is maximaal vier weken of tot na afhandeling van op camerabeelden of toegangsregistratie vastgelegde incident.


Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens 

We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders en andere relaties. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze huurders, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot de persoonsgegevens van onze huurders en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens. Wij nemen alle noodzakelijke technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.


Gegevens delen met andere organisaties 

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere organisaties tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn of indien dit noodzakelijk is voor het verhuren, beheren en onderhouden van vastgoed.  


Welke rechten hebben huurders 

Huurders hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage dienen schriftelijk te worden ingediend. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. De navolgende gegevens worden niet verstrekt: werkaantekeningen en notities voor intern gebruik, beeldmateriaal waarop derden zichtbaar zijn, persoonsgegevens van derden of anderszins gegevens die inbreuk maken op de privacy van derden.  Voordat een verzoek tot inzage en verzet in behandeling wordt genomen moet de huurder zich eerst persoonlijk hebben geïdentificeerd middels het tonen van een originele en geldige ID kaart of paspoort. Correctie van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd als de gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld of als deze niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Als het correctieverzoek wordt gehonoreerd, dan zullen wij de wijzigingen zo snel mogelijk door voeren.

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een huurder in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslissen wij of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigen wij direct de verwerking. Wij zijn niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is.


Persoonsgegevens en digitale media 

Verkregen persoonsgegevens via de website of e-mail worden geachte met toestemming te zijn verkregen en worden vastgelegd en bewaard zolang als nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling. Ingeval van huurders is dit zolang als de huurovereenkomst loopt en de wettelijke bewaartermijn geldt.


Eindhoven, mei 2018